Про видачу сертифiкатiв з перевезення за формою «EUR.1»

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 20.05.2014                                                                                      N 11597/7/99-99-24-02-08-17

Керiвникам митниць Мiндоходiв

Про видачу сертифiкатiв з перевезення за формою «EUR.1»

   Надсилаємо для керiвництва та застосування в роботi:

Методичнi рекомендацiї оформлення та видачi сертифiкатiв з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1»;

Правила визначення походження товарiв до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (далi — Правила);

приклад заповнення граф сертифiката з перевезення товарiв з України «EUR.1»;

електронну форму сертифiката з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» для заповнення його машинописом.

Вiдповiдно до пункту 1 статтi 18 Правил до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ, ратифiкованої Законом України вiд 7 грудня 2011 року N 4091-VI (далi — Угода), 31 травня 2014 року закiнчується дворiчний перехiдний перiод видачi сертифiкатiв з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» (далi — сертифiкат) торгово-промисловими палатами в Українi.

З 01 червня 2014 року митницi Мiндоходiв будуть здiйснювати видачу сертифiкатiв на товари українського походження, що експортуються до держав Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi (ЄАВТ), до складу якої входять Швейцарiя, Норвегiя, Iсландiя, Лiхтенштейн.

У зв'язку з цим, повiдомляємо:

1. Щодо бланкiв сертифiкатiв

    Згiдно наказу Мiндоходiв вiд 11.04.2014 р. N 24-г «Про отримання матерiальних цiнностей митницями Мiндоходiв» митницями Мiндоходiв отримано бланки сертифiкатiв.
Бланк сертифiката складається з трьох аркушiв:
перший аркуш сертифiката (сiтка «гiльош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригiналом та призначений для подання митним адмiнiстрацiям держав ЄАВТ для застосування пiльг зi сплати мита;
другий та третiй аркушi сертифiката є копiями, якi мають текстову частину чорного кольору, та зберiгаються у експортера й у справах митницi Мiндоходiв.
За письмовим зверненням на iм'я керiвника митницi Мiндоходiв експортер отримує бланк (и) сертифiкату (iв) для експорту.

2. Щодо зразкiв пiдписiв та печаток посадових осiб митниць Мiндоходiв, уповноважених видавати сертифiкати

    Мiнiстерством доходiв i зборiв України листом вiд 22.04.2014 N 7413/5/99-99-24-02-08-16 на адресу Секретарiату ЄАВТ надiслано зразки печаток посадових осiб митниць Мiндоходiв, уповноважених видавати сертифiкати.
Керiвникам митниць Мiндоходiв забезпечити засвiдчення сертифiкатiв виключно доведеними зразками печаток посадових осiб митниць Мiндоходiв.
У разi змiни/припинення повноважень посадових осiб митниць Мiндоходiв видавати сертифiкати, невiдкладно iнформувати Департамент митної справи Мiнiстерства доходiв i зборiв України з урахуванням вимог листа Мiндоходiв вiд 03.02.2014 N 2610/7/99-99-24-02-08-17.

3. Щодо порядку видачi сертифiкатiв

    Сертифiкат видається безоплатно на одну партiю товарiв, що експортуються, уповноваженою на це посадовою особою митницi Мiндоходiв пiд час здiйснення/гарантування або пiсля експорту товару у випадках, встановлених Угодою.
Термiн дiї сертифiката — 4 мiсяцi з дати його видачi.
Для видачi сертифiката експортер або його уповноважена особа (далi — експортер) повинен пред'явити митницi Мiндоходiв такi документи:
заяву, що мiстить декларацiю експортера для видачi сертифiката (далi — заява), за формою, визначеною додатком 3а до Угоди (додається);
заповнений вiдповiдно до вимог Угоди бланк сертифiката (оригiнал сертифiката, двi паперовi копiї сертифiката);
документи, що пiдтверджують походження товарiв з України вказаних у сертифiкатi при першiй поставцi таких товарiв до держав ЄАВТ.
Сертифiкат видається протягом трьох робочих днiв з дня, наступного пiсля реєстрацiї заяви у митницi Мiндоходiв.

4. Щодо застосування декларацiї iнвойс

    Вiдповiдно до пiдпункту «с» пункту 1 статтi 17 Правил до товарiв українського походження може бути застосовано пiльги зi сплати мита за умови подання митним адмiнiстрацiям держав ЄАВТ декларацiї iнвойс.
Декларацiя iнвойс може бути оформлена експортером на iнвойсi, накладнiй чи на будь-якому iншому комерцiйному документi, який описує вiдповiднi товари з достатньої для їхньої iдентифiкацiї деталiзацiєю у випадку, якщо загальна вартiсть партiї товару не перевищує 6000 євро.
Таким чином, видача сертифiката при експортi не вимагається якщо загальна вартiсть партiї товарiв, походженням з України, не перевищує 6000 євро.
Текст декларацiї iнвойсу наведено в додатку 4а до Угоди.

5. Щодо порядку проведення верифiкацiї сертифiкатiв

    За запитами митних адмiнiстрацiй держав ЄАВТ Мiнiстерство доходiв i зборiв України буде здiйснювати верифiкацiю, виданих митницями Мiндоходiв сертифiкатiв, вiдповiдно до вимог статтi 34 Правил, та у порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1861 «Про затвердження Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України».
Термiн проведення верифiкацiї сертифiкатiв складає 10 мiсяцiв з дати запиту митних адмiнiстрацiй держав ЄАВТ.

6. Щодо формування звiту про сертифiкати, виданi митницями Мiндоходiв

    З метою здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв за запитами митних адмiнiстрацiй держав ЄАВТ:
забезпечити створення у пiдроздiлах митниць Мiндоходiв журналiв реєстрацiї виданих сертифiкатiв у паперовому виглядi (структуру журналу наведено у Методичних рекомендацiй);
щомiсячно до 2 числа мiсяця, наступного за звiтним (починаючи з липня), надсилати на поштову скриньку звiт про сертифiкати, виданi митницями Мiндоходiв, за формою, що додається.

7. Щодо проведення iнформацiйної кампанiї для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з питань оформлення та видачi сертифiкатiв

    З метою iнформацiйної пiдтримки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi на вiдомчому сайтi Мiндоходiв у роздiлах «Юридичним особам» «Суб'єкти ЗЕД» найближчим часом буде створено рубрику "Сертифiкати з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1», наповнений iнформацiєю та документами, необхiдними для оформлення та заповнення граф сертифiкатiв, зокрема експортери матимуть можливiсть отримати в електронному виглядi заяву експортера для видачi сертифiката.
Керiвникам митниць Мiндоходiв невiдкладно iнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про порядок видачi митницями Мiндоходiв сертифiкатiв шляхом висвiтлення у мiсцевих засобах масової iнформацiї та розмiщення на iнформацiйних стендах у мiсцях розташування пiдроздiлiв митниць Мiндоходiв, вiдповiдальних за видачу сертифiкатiв:
форми заяви експортера для видачi митницею Мiндоходiв сертифiката;
зразка копiї бланка сертифiката;
прикладiв заповнення граф сертифiката.
З метою пiдтримки та сприяння експорту українських товарiв та виконання мiжнародних зобов'язань України, керiвникам митниць Мiндоходiв з 01 червня 2014 року, пiд особисту вiдповiдальнiсть, забезпечити видачу сертифiкатiв вiдповiдно до положень Угоди.
Для оперативного вирiшення проблемних питань з оформлення та видачi сертифiкатiв звертатися за телефонами Мiндоходiв 247-28-05, 247-27-70 або на поштову скриньку.
Додатки в електронному виглядi:
1) Методичнi рекомендацiї оформлення та видачi сертифiкатiв з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» (у форматi PDF) на 9 арк.
2) Форма заяви експортера для видачi сертифiката з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» на 2 арк.
3) Правила визначення походження товарiв до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (у форматi PDF) на 200 арк.
4) Приклад заповнення граф сертифiката з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» (у форматi PDF) на 1 арк.
5) електронна форма сертифiката з перевезення товарiв з України за формою
«EUR.1» на 1арк.
6) форма звiту про сертифiкати з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1», виданi митницями Мiндоходiв на 1 арк.

Заступник Мiнiстра                                                                                           В.П. Науменко

Додаток 1

Методичнi рекомендацiї оформлення та видачi сертифiкатiв з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1»

   I. Загальнi положення
1.1. Термiни в цих Методичних рекомендацiях вживаються в таких значеннях:
експортер — особа, яка надає митну декларацiю на експорт товарiв з України, або його уповноважена особа, вiд iменi якої надається ця декларацiя. Експортер не обов'язково має бути виробником або продавцем товарiв, на якi вiн подає заяву про видачу сертифiката з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1», але вiн повинен мати документи, що пiдтверджують походження товарiв з України;
комерцiйнi документи — документи, що застосовуються в звичайнiй торговельнiй практицi, у яких достатньо детально описанi товари (наприклад, рахунки-фактури (iнвойси), специфiкацiї тощо);
сертифiкат з перевезення товарiв з України за формою «EUR.1» (далi — сертифiкат) — документ, який пiдтверджує статус преференцiйного походження товару, форма якого наведена у додатку 3a до Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та державами ЄАВТ (далi — Угода).
1.2. Iншi термiни, що використовуються в цих Методичних рекомендацiях, застосовуються у значеннях, встановлених в Угодi та Митному кодексi України.
II. Технiчнi характеристики бланка сертифiката
2.1 Бланк сертифiката має наступнi технiчнi характеристики:
розмiр 210×297мм;
папiр офсетний бiлий 80 г/м2 формату А4, фарбованiсть.
2.2. Бланк сертифiката складається з трьох аркушiв:
перший аркуш сертифiката (сiтка «гiльош» салатного кольору, текстова частина чорного кольору) є оригiналом та призначений для подання митним адмiнiстрацiям держав ЄАВТ для застосування пiльг зi сплати мита;
другий та третiй аркушi сертифiката є копiями, якi повиннi мати текстову частину чорного кольору, та зберiгаються у експортера й у справах митницi Мiндоходiв.
2.3. У рамках Угоди застосовується бланк сертифiката iз назвою англiйською мовою «Movement certificate».
III. Заповнення сертифiката
3.1. Сертифiкат заповнюється однiєю з офiцiйних мов Сторони Угоди або англiйською мовою машинописом або друкованими лiтерами вiд руки чорнилами чорного або синього кольору.
Для заповнення сертифiката машинописом використовується електронна форма сертифiката, що додається.
3.2. Усi аркушi сертифiката мають бути заповненi однотипно, чiтко та акуратно. Виправлення вносяться шляхом викреслення помилкових даних та написання над ними правильних. Пiдчистки, зафарбовування або заклеювання не допускаються. Виправлення в сертифiкатi завiряються пiдписом експортера та печаткою посадової особи структурного пiдроздiлу митницi, до функцiональних повноважень якої вiднесено видачу сертифiкатiв (далi — посадова особа митницi).
3.3. Сертифiкат заповнюється на одну партiю товарiв, що експортуються.
3.4. Графи 1, 2, 4, 5, 8, 9 та 12 сертифiката є обов'язковими для заповнення експортером. Графи 3, 6 та 10 сертифiката заповнюються за бажанням експортера.
3.5. Графа 11 заповнюються посадовою особою митницi Мiндоходiв для видачi сертифiкатiв.
3.4. Графа 13 заповнюється митними адмiнiстрацiями держав ЄАВТ у разi проведення перевiрки достовiрностi сертифiката та походження товарiв.
3.6. Графа 14 заповнюється Мiндоходiв пiсля здiйснення верифiкацiї сертифiкатiв.
3.5. Номер сертифiката, що складається з лiтерних знакiв та шести цифр, заповнюється посадовою особою митницi Мiндоходiв за такою схемою:
N А ХХХ.ММММММ,
де ХХХ — код митницi Мiндоходiв, який видав сертифiкат;
ММММММ — порядковий номер сертифiката присвоюється у порядку зростання, починаючи з одиницi. Кожна митниця Мiндоходiв веде окрему нумерацiю виданих ним сертифiкатiв.
3.6. Графи сертифiката повиннi заповнюватися з дотриманням таких вимог:
Графа 1 — «Експортер»
Зазначається найменування юридичної особи та мiсцезнаходження, якщо вiдправником є юридична особа, або iм'я, прiзвище та мiсце проживання фiзичної особи, яка експортує товари. Експортер вказується вiдповiдно до даних контракту/доповнень до контракту.
Графа 2 — «Сертифiкат, що використовується для преференцiйної торгiвлi мiж _________ та________»
Зазначаються назви Сторiн, що пiдписали Угоду: Україна та держави ЄАВТ.
Графа 3 — «Вантажоодержувач»
Графа заповнюється за бажанням. У разi заповнення до графи вносяться найменування (якщо вантажоодержувач юридична особа) або iм'я, прiзвище (якщо вантажоодержувач фiзична особа) та повна адреса (мiсцезнаходження/мiсце проживання) особи — одержувача товару в країнi, зазначенiй у графi 5.
Графа 4 — «Країна, група країн або територiй, якi вважаються країною походження товару»
Зазначається назва країни: Україна
Графа 5 — «Країна, група країн або територiй призначення»
Зазначається назва країни: Iсландiя або Норвегiя або Швейцарiя або Лiхтенштейн.
Графа 6 — «Особливостi транспортування»
Графа заповнюється за бажанням. У разi заповнення у графi зазначаються вiдомостi про транспортний засiб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут перемiщення. Якщо невiдомо, який транспортний засiб прибуде в країну, ця графа не заповнюється.
Графа 7 — «Зауваження»
До графи вносяться такi записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «Виданий на замiну сертифiката» та вказуються номер та дата видачi сертифiката, яким замiнюється цей сертифiкат.
Графа 8 — «Номер позицiї; позначки та номери; номер та тип упаковки; опис товарiв»
Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далi зазначаються знаки та номери пакувань товарiв, що експортуються, кiлькiсть та вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається кiлькiсть одиниць товару або їх стан (насипом).
Товар(и) слiд описувати таким чином, щоб його (їх) можливо було однозначно iдентифiкувати. Пiсля виконання в цiй графi останнього запису накреслюється горизонтальна лiнiя, а вiльний простiр перекреслюється по дiагоналi, щоб не залишалося мiсця для додаткових записiв. Якщо вiдправлення товарiв, що експортуються, складається з рiзних видiв товарiв i в графi недостатньо мiсця для опису усiх товарiв, їх можна не описувати в графi 8, а зазначити в рахунку-фактурi або в iншому комерцiйному документi за умови, що номери цих рахункiв-фактур або iнших комерцiйних документiв будуть зазначенi в графi 10 сертифiката.
При цьому в графi 8 сертифiката робиться посилання на вiдповiдний рахунок-фактуру або iнших комерцiйний документ iз зазначенням його реквiзитiв i кiлькостi аркушiв, з яких вiн складається. Вiдомостi про походження товарiв у рахунку-фактурi або iншому комерцiйному документi засвiдчуються особистим пiдписом посадової особи митницi Мiндоходiв та проставленням номерної печатки.
Графа 9 — «Загальна маса (кг) або iншi одиницi вимiру (лiтри, м3 та iншi)»
Зазначається вага брутто (в кiлограмах, тоннах) товару, описаного в графi 8, або кiлькiсть в iнших одиницях вимiру.
Графа 10 — «Рахунки-фактури»
Графа заповнюється за бажанням. У разi заповнення у графi зазначаються номер та дата складання рахунка-фактури (рахункiв-фактур) або iншого комерцiйного документа, який був оформлений на зазначенi в графi 8 товари.
Графа 11 — «Пiдтвердження митницi»
Графа заповнюється посадовою особою митницi Мiндоходiв.
Пiсля слiв «Вiддiлення митницi» зазначається найменування митницi Мiндоходiв, що видає сертифiкат.
Пiсля слiв «Країна або територiя, що видала» зазначається назва країни: Україна.
Пiсля слiв «Мiсце та дата» зазначаються назва мiста та дата видачi сертифiката.
Сертифiкат засвiдчується пiдписом посадової особи митницi Мiндоходiв та проставленням особистої номерної печатки.
Графа 12 — «Декларацiя експортера»
Зазначаються мiсце та дата заповнення сертифiката. Декларацiя має бути пiдписана експортером.
Графа 13 — «Запит на перевiрку»
Графа заповнюється митним органом країни-iмпорту товару.
Зазначаються обґрунтування та причини проведення перевiрки достовiрностi сертифiката та походження товарiв.
Пiсля слiв «Мiсце та дата» зазначаються назва мiста та дата запиту про проведення перевiрки достовiрностi сертифiката та походження товарiв.
Графа 14 — «Результати перевiрки»
У графi зазначаються результати перевiрки достовiрностi сертифiката та походження товарiв.
Пiсля слiв «Мiсце та дата» зазначаються назва мiста та дата завершення перевiрки достовiрностi сертифiката та походження товарiв.
Графа засвiдчується пiдписом посадової особи Мiндоходiв та проставленням печатки Мiндоходiв.
IV. Видача сертифiката
4.1. Сертифiкат видається вiдповiдно до положень Угоди, пiдпункту 14 пункту 2 статтi 544 Митного кодексу України та цих Методичних рекомендацiй.
4.2. Сертифiкат видається у разi, якщо його потрiбно пред'явити як доказ, що товари вiдповiдають вимогам преференцiйного походження товарiв, при застосуваннi пiльг зi сплати мита при iмпортi в Швейцарiю, Норвегiю, Iсландiю, Лiхтенштейн.
4.3. Сертифiкат видається безоплатно на одну партiю товарiв, що експортуються, уповноваженою на це посадовою особою митницi Мiндоходiв пiд час здiйснення/гарантування або пiсля експорту товару у випадках, встановлених Угодою.
Термiн дiї сертифiката — 4 мiсяцi з дати його видачi.
4.4. Для видачi сертифiката експортер повинен пред'явити митницi такi документи:
заяву, що мiстить декларацiю експортера для видачi сертифiката (далi — заява), за формою, визначеною додатком 3а до Угоди (додається).
заповнений вiдповiдно до вимог Угоди бланк сертифiката (оригiнал бланка сертифiката, двi паперовi копiї сертифiката);
документи, що пiдтверджують походження товарiв з України, у разi якщо це перша поставка таких товарiв до держав ЄАВТ.
4.5. Посадова особа митницi Мiндоходiв перед видачею сертифiката перевiряє наявнiсть документiв, зазначених у пунктi 4.4 цього роздiлу, та їх вiдповiднiсть вимогам Угоди, зокрема:
правильнiсть заповнення сертифiката та заяви;
достатнiсть поданих експортером документiв, зазначених у пунктi 4.4 цього роздiлу, що пiдтверджують преференцiйне походження товарiв, зазначених у сертифiкатi.
4.6. Сертифiкат видається або приймається рiшення про вiдмову у видачi сертифiката протягом трьох робочих днiв з дня, наступного пiсля реєстрацiї заяви у митницi Мiндоходiв.
4.7. Посадова особа митницi Мiндоходiв, яка приймає рiшення видати сертифiкат, вписує номер сертифiката.
4.8. Виданий митницею Мiндоходiв сертифiкат реєструється в журналi, у якому зазначаються:
дата видачi сертифiката;
короткий опис товарiв, на якi видається сертифiкат;
країна, для якої призначається сертифiкат;
номер сертифiката;
прiзвище, iм'я та пiдпис експортера або його уповноваженої особи, що отримав сертифiкат та документи, що пiдтверджують преференцiйне походження товару;
пiдпис посадової особи митницi Мiндоходiв, що видала сертифiкат;
примiтки.
4.9. Оригiнал та копiя сертифiката, а також документи, що пiдтверджують преференцiйне походження товарiв, передаються експортеру. Копiя сертифiката та документи, що пiдтверджують походження товару з України, повиннi зберiгатися експортером протягом трьох рокiв.
4.10. Заява на видачу сертифiката, копiя сертифiката та копiї документiв про походження товару з України зберiгаються митницею Мiндоходiв у встановленому законодавством порядку протягом трьох рокiв.
V. Видача сертифiката пiсля здiйснення експорту товарiв
5.1. Сертифiкат може бути виданий пiсля експорту вiдповiдної партiї товарiв, якщо експортер разом iз документами, зазначеними в пунктi 4.4 роздiлу III цих Методичних рекомендацiй, додатково надає митницi Мiндоходiв:
письмове пояснення про те, що сертифiкат не був виданий на момент здiйснення експорту товару через помилки або особливi обставини, або
виданий ранiше, але не прийнятий з технiчних причин митними органами країни iмпорту.
5.2. У заявi експортера про видачу сертифiката пiсля здiйснення експорту товарiв повиннi бути зазначенi номер експортної декларацiї, оформленої на вiдповiдну партiю товарiв, та дата її оформлення в митницi Мiндоходiв.
5.3. Посадова особа митницi Мiндоходiв перевiряє, чи всi данi, зазначенi в сертифiкатi та заявi експортера про видачу сертифiката, вiдповiдають даним митницi щодо експорту вiдповiдної партiї товарiв. Посадова особа митницi Мiндоходiв видає сертифiкат чи приймає рiшення про вiдмову в його видачi протягом десяти робочих днiв з дня надання документiв, зазначених у пунктi 5.1 цього роздiлу.
VI. Вiдмова у видачi сертифiката
6.1. Митниця вiдмовляє у видачi сертифiката, якщо:
сертифiкат та/або заяву заповнено неправильно;
товари, на якi представлено заяву щодо видачi сертифiката, не вiдповiдають вимогам преференцiйного походження або якщо експортер не надав документи, що пiдтверджують преференцiйне походження товарiв.
6.2. Якщо приймається рiшення про вiдмову у видачi сертифiката, митниця iнформує про це експортера у письмовiй формi iз зазначенням причин такої вiдмови та права експортера оскаржити вiдмову у видачi сертифiката в порядку, встановленому законодавством України.
VII. Видача дублiката сертифiката
7.1. У разi втрати сертифiката митниця Мiндоходiв може видати дублiкат сертифiката за письмовою заявою експортера у довiльнiй формi, якщо експортер надасть:
копiю ранiше виданого сертифiкату;
заповнений вiдповiдно до вимог Угоди бланк сертифiката (дублiката). У заявi про видачу сертифiката мають бути зазначенi обставини втрати виданого сертифiката, номер митної декларацiї, оформленої на вiдповiдну вiдправку товарiв, та дата її оформлення в митницi Мiндоходiв.
7.2. Посадова особа митницi Мiндоходiв перевiряє правильнiсть заповнення дублiката сертифiката.
7.3. У разi видачi дублiката сертифiката посадова особа митницi Мiндоходiв у графi 11 сертифiката пiсля слiв «Мiсце та дата» зазначає дату видачi оригiналу сертифiката.
7.4. Дублiкат сертифiката видається на пiдставi iнформацiї митницi Мiндоходiв щодо експорту вiдповiдної партiї товарiв протягом п'яти робочих днiв з дня, наступного пiсля реєстрацiї вiдповiдної письмової заяви у митницi Мiндоходiв.
VIII. Документи, що пiдтверджують походження товарiв з України
8.1. Для видачi митницею Мiндоходiв сертифiката експортер може надати такi документи, що пiдтверджують походження товарiв з України вiдповiдно до вимог пункту 4.4 цих Методичних рекомендацiй:
довiдка про виготовлення товару, яка мiстить iнформацiю про:
а) пiдприємство згiдно зi Статутом; б) перелiк товарiв, що виготовляє пiдприємство;
в) джерела надходження сировини та матерiалiв, з яких виготовляють товари;
г) перелiк основних технологiчних операцiй виробництва; вiдомостi про виробничi площi, обладнання та робочу силу;
детальний опис технологiчного процесу виробництва товару;
документи про придбання сировини та матерiалiв (договори, транспортнi або накладнi, розрахунковi);
пiдтвердження виробника (сертифiкат якостi, паспорти, нормативна, технiчна, технологiчна документацiя, маркування на товарi тощо);
калькуляцiя, що мiстить данi про процентний вмiст вартостi iмпортної (або невiдомого походження) сировини та матерiалiв у вартостi кiнцевого продукту;
iнвойси/митнi декларацiї на iмпорт в Україну матерiалiв/сировини iноземного походження або документи на придбання в Українi матерiалiв невiдомого походження.Напишите Ваш комментарий

Необходимо войти, чтобы писать комментарии.

СВЕЖИЙ НОМЕР!
№3 (1051) АПРЕЛЬ 2019

В рекламных целях предлагаем ознакомиться со свежим выпуском журнала "Транспорт"

Читать онлайн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
© 2008—2017 Журнал «Транспорт». Все права защищены.
Использование информации, содержащейся на страницах издания только по письменному разрешению с редакцией. Ссылка на источник обязательна.
02140, г. Киев, ул. Гмыри Бориса, д. 1Б/6, кв. 167.
Тел: +38 (044) 503-63-73.
Главный редактор: Хрусталева Виктория.
Подписной индекс ГП «ПРЕССА» — 21802.